1/ Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ

2/ Nhân sự hiện tại của Công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Viên Châu Tuấn

Giám Đốc: Ks. Nguyễn Đình Trung

Phó Giám Đốc: Ks. Nguyễn Văn Tỷ Lợi

Trợ lý Giám đốc: Ks Võ Văn Sáu

Trưởng Ban Cố Vấn: Ks. Lê Thanh Hùng

Trưởng phòng SALE & MKT: Huỳnh Long Đại

Bán hàng: Tống Thanh Tùng`

Quản Lý Trang trại: Nguyễn Thành Công